電玩好康

刷Visa金融卡儲值GASH POINT即刻LEVEL UP

於<GASH POINT 網站>使用Visa金融卡線上儲值GASH POINT(樂點) 會員點數,每月首筆滿NT$500之儲值交易即可獲得NT$50 GASH POINT點數,每筆儲值可再獲得抽NT$10,000 GASH POINT點數的抽獎機會 !

加油降價

機車加油 每公升最高降價1.8元

持Visa金融卡於<全國加油站>,機車加油可享每公升降價1.5元 (自助加油島每公升降價1.8元),限單筆加油6公升內之交易方可使用。Visa金融卡為生活重新加滿能量,追求美好永不停歇。

音樂饗宴

與Visa一起聽音樂 KKBOX免費聽30天

首次成為<KKBOX>付費會員,綁定Visa金融卡扣繳月租費,即可享買60天(NT$298) 送30天超值優惠。優惠限量15,000組,快把全世界的音樂收進播放清單裡,哼唱成你生活每一刻的主打歌!

行動購物

LINE Pay綁定Visa卡 美麗華百樂園輕鬆購

於<Miramar 美麗華百樂園>,使用LINE Pay 綁定Visa金融卡,消費不限金額享當日首筆交易95折優惠,優惠限量10,000組。用時下最簡便的支付方式,享受最新潮的時尚、娛樂、美食 !

問與答

「[Visa金融卡] 是一個優惠平台,提供僅限台灣各金融機構發行之Visa金融卡持卡人使用的專屬優惠,讓您在生活中刷Visa金融卡消費時還可享有各種商店折扣。
Visa金融卡就是 一般ATM提款卡再附加了商店刷卡的功能。開戶後只會拿到一張多功能卡。這張卡不但能在全球貼有Visa標誌的自動提款機領錢,還可以在全球接受Visa卡片的商店刷卡消費。Visa金融卡與存款帳戶連結,帳戶有錢才能刷卡消費,刷卡消費方式與Visa信用卡完全相同。
您只要到發行Visa金融卡的金融機構開戶,並選擇申請有「Visa金融卡」功能的提款卡,或者拿一般金融卡去換發成Visa金融卡,都可以輕鬆完成申請手續。
目前台灣有20家Visa金融卡發卡機構(依照筆劃排列): 上海商業儲蓄銀行、大眾銀行、中國信託商業銀行、中華郵政、台中商業銀行、台北富邦商業銀行、台新國際商業銀行、台灣中小企業銀行、台灣新光商業銀行、台灣銀行、玉山銀行、合作金庫銀行、兆豐國際商業銀行、匯豐商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、國泰世華銀行、渣打銀行、彰化銀行、聯邦商業銀行。
您可以點選 [了解更多] 進入優惠內容頁面,請詳讀使用方法以及注意事項,即可依照步驟直接前往優惠店家(或網站)使用優惠。
若您的Visa金融卡無法成功完成交易,有以下可能:
(1) 您的Visa金融卡所連結的帳戶餘額不足
(2) 您尚未向您的發卡機構開通Visa金融卡的刷卡交易功能
(3) 您的Visa金融卡的刷卡交易功能已過期
(4) 您已消費超過設定的單日/單筆刷卡上限。建議您向您的Visa金融卡發卡機構詢問。

隱私權政策

[Visa金融卡好康Go] 平台網站由英特美數位科技股份有限公司架設與維護,本網站所收集之個人相關資料皆為英特美數位科技股份有限公司所擁有。
為保障您的權益,請於註冊成為「Visa金融卡好康Go」會員,並使用「Visa金融卡好康Go」專屬優惠網站 (以下稱本網站)服務前,詳細閱讀本同意書所有內容,尤其當您在線上勾選「我同意」,表示您已同意註冊成為「Visa金融卡好康Go」會員及使用本網站/系統所提供之任何服務,並視為您已詳細閱讀本同意書,且同意遵守以下所有同意書之會員規範。
1.遵守會員規範及法律規定
您了解您於「Visa金融卡好康Go」註冊成為會員後,可使用本平台服務;同時亦表示您同意接受「Visa金融卡好康Go」之會員規範及所有注意事項之約束,並遵守當地之法律規定。會員同時會不定期接收「Visa金融卡好康Go」所提供之網路公告、會員活動訊息、優惠促銷、與好康消息等電子報。
2.個人資料
本網站/系統雖係由英特美數位科技股份有限公司為提供「Visa金融卡好康Go」會員之各項優惠與服務之目的所架設,但會員於本網站/系統所登錄或留存的個人資料,均係由英特美數位科技股份有限公司所獨立蒐集、處理及利用,並非受Visa集團所委託,Visa集團中之任何公司或其關係企業並不會取得任何會員之個人資料,也不會處理或利用該等經英特美數位科技股份有限公司所蒐集之個人資料。
會員於本網站/系統所登錄或留存之個人資料,包含電子郵件信箱、電話等及其他本網站/系統所要求的個人資料,除了供做使用者身分判定之依據外,係作為聯絡會員、寄送宣傳資料、作成會員統計資料、或進行關於網路行為之調查或研究,或提供相關行銷活動或客戶資訊或服務之用。
會員同意英特美數位科技股份有限公司及其關係企業及各該相關合作廠商,得於前述範圍內蒐集、處理、保存、傳遞及使用該等資料,且除非獲得您的同意或下列情況外,我們不會將這些資料用於其他用途或揭露予除英特美數位科技股份有限公司及其關係企業及相關合作廠商以外之第三人:
(01) 法律明文之規定。
(02) 受司法機關或其他有權機關基於法定程序之要求。
(03) 為保障本網站/系統之財產及權益。
(04) 在緊急情況下為維護會員本身及其他會員或第三人之權益。
依據個資法第三條規定,會員於本網站/系統所登錄或留存之個人資料得行使下列權利:
(01) 得向英特美數位科技股份有限公司查詢、請求閱覽或請求製給複製本,而英特美數位科技股份有限公司得酌收必要成本費用。
(02) 得於適當釋明原因及事實後,向英特美數位科技股份有限公司請求補充或更正個人資料。
(03) 得通知英特美數位科技股份有限公司停止蒐集個人資料。
(04) 於個人資料正確性有爭議者,得向英特美數位科技股份有限公司請求停止處理或利用會員之個人資料。 惟如英特美數位科技股份有限公司因執行業務所必須並註明其爭議或經會員書面同意者,不在此限。
(05) 得於個人資料蒐集之特定目的(即本條b段所列之目的)消失或期限屆滿時,得向英特美數位科技股份有限公司請求刪除、停止處理或利用會員之個人資料。惟如英特美數位科技股份有限公司因執行業務所必須或經會員書面同意者,不在此限。

3. 「Visa金融卡好康Go」係透過網際網路提供會員各項網路資訊服務
會員必須自行配備上網所需之各項電腦設備,以及負擔接上網際網路之費用及電話費用。
基於本網站/系統所提供之各項服務,會員同意於註冊時提供完整詳實且符合真實之個人資料,會員所登錄之資料事後有變更時,應隨時於線上更新之。
會員提供之個人資料若有填寫不實,或原所登錄之資料已不符合真實而未更新,或有任何誤導之嫌,本網站/系統保留隨時終止您會員資格及使用各項服務資格之權利。
如果會員提供之個人資料違反或破壞「Visa金融卡好康Go」服務宗旨,本網站/系統保留隨時終止您會員資格及使用各項服務資格之權利。

4. 會員規範之修改
本網站/系統得隨時修改本會員規範。本網站/系統將於修改會員規範時,於首頁公告修改之事實,不另作會員個別通知。如果會員不同意修改的內容,請勿繼續使用本網站/系統服務。如果會員繼續使用本網站/系統服務,則視為會員已同意並接受本規範該等增訂或修改內容之約束。
5. 服務之停止與更改
本網站/系統保留隨時停止或更改各項服務內容或終止任一會員帳戶服務之權利,且無需事先通知會員。無論任何情形,就停止或更改服務或終止會員帳戶服務所可能產生之困擾、不便或損害,本網站/系統對任何會員或第三人均不負任何責任。
於發生下列情形之一時,本網站/系統有權暫停或中斷提供預約服務;對本網站/系統之電子通信設備進行必要之保養及施工時;發生突發性之電子通信設備故障時;由於本網站/系統所申請之電子通信服務不論任何原因被停止,無法提供服務時;由於天災等不可抗力之因素致使本網站/系統無法提供服務時。
會員應瞭解並同意,本網站/系統可能因英特美數位科技股份有限公司、其他協力廠商或相關電信業者網路系統軟硬體設備之故障或失靈、或人為操作上之疏失而全部或一部中斷、暫時無法使用、遲延、或造成資料傳輸或儲存上之錯誤、或遭第三人侵入系統篡改或偽造變造資料等,會員不得因此而要求英特美數位科技股份有限公司或其他協力廠商為任何補償或賠償。

6. 保管及通知義務
會員有義務妥善保管在本網站/系統之帳號與密碼,並為此組帳號與密碼登入系統後所進行之一切活動負責。為維護會員自身權益,請勿將帳號與密碼洩露或提供予第三人知悉,或出借或轉讓他人使用。若會員發現帳號或密碼遭人非法使用或有任何異常破壞使用安全之情形時,應立即通知本網站/系統。
7. 使用者的守法義務及承諾
會員承諾絕不為任何非法目的或以任何非法方式使用本網站/系統,並承諾遵守中華民國相關法規及一切使用網際網路之國際慣例。會員若係中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。會員同意並保證不得利用本服務從事侵害他人權益或違法之行為,包括但不限於:
(01) 公布或傳送任何誹謗、侮辱、具威脅性、攻擊性、不雅、猥褻、不實、違反公共秩序或善良風俗或其他不法之文字、圖片或任何形式的檔案於本網站/系統上。
(02) 侵害他人名譽、隱私權、營業秘密、商標權、著作權、專利權、其他智慧財產權及其他權利。
(03) 違反依法律或契約所應負之保密義務。
(04) 冒用他人名義使用本服務。
(05) 傳輸或散佈電腦病毒。
(06) 從事不法交易行為或張貼虛假不實、引人犯罪之訊息。
(07) 販賣槍枝、毒品、禁藥、盜版軟體或其他違禁物。
(08) 提供賭博資訊或以任何方式引誘他人參與賭博。
(09) 濫發廣告郵件。
(10) 其他本網站/系統有正當理由認為不適當之行為。
8. 服務中斷或故障
本網站/系統有時可能會出現中斷或故障等現象,或許將造成會員使用上的不便、資料喪失、錯誤、遭人篡改或其他經濟上損失等情形。會員於使用本網站/系統時宜自行採取防護措施。英特美數位科技股份有限公司對於會員因使用(或無法使用)本網站/系統而造成的損害,不負任何賠償責任。
9. 賠償責任限制
英特美數位科技股份有限公司對於會員使用各項服務、或無法使用各項服務所致生之任何直接、間接、衍生、或特別損害,不負任何賠償責任。
10. 廣告
您在本網站/系統上瀏覽到的所有廣告內容、文字與圖片之說明、展示樣品或其他銷售資訊,均由各該廣告商、產品與服務的供應商所設計與提出。您對於廣告之正確性與可信度應自行斟酌與判斷。本網站/系統僅接受委託予以刊登,不對前述廣告負擔保責任。
11. 智慧財產權
本網站/系統上之所有著作及資料,其著作權、專利權、商標、營業秘密、其他智慧財產權、所有權或其他權利,均為本網站/系統或其權利人所有,除事先經本網站/系統或其權利人之合法授權外,會員不得擅自重製、傳輸、改作、編輯或以其他任何形式、基於任何目的加以使用,否則應負所有法律責任。
12. 連結
本網站/系統在網站本身或所有服務相關網頁上所提供之所有連結,可能連結到其他個人、公司或組織之網站,提供該等連結之目的,僅係為便利會員自行搜集或取得資訊,Visa集團與英特美數位科技股份有限公司對於被連結之該等個人、公司或組織之網站上所提供之產品、服務或資訊,既不擔保其真實性、完整性、即時性或可信度,該等個人、公司或組織亦不因此而當然與Visa集團及英特美數位科技股份有限公司有任何僱佣、委任、代理、合夥或其他類似之關係。
13. 各類訊息之寄送
會員同意由本網站/系統提供不定期寄送各類活動訊息及其他生活資訊。
14. 個別條款之效力
本同意書所定之任何會員條款之全部或一部無效時,不影響其他條款之效力。
15. 準據法及管轄法院
本同意書之解釋及適用、以及會員因使用本服務而與本網站/系統間所生之權利義務關係,應依中華民國法令解釋適用之。其因此所生之爭議,以台灣台中地方法院為第一審管轄法院。

"Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat..."
Minim Veniam, nostrud.com

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur..."
Lorem Ipsum, dolor.co.uk

"Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat..."
Minim Veniam, nostrud.com